-

DWG na stiahnutie:

-

Návod na pokládku BGF-Z Plytký žľab

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

  1. Žľaby sa pokladajú  do min. 10 cm vrstvy podkladového betónu. Podľa kvality podkladového betónu treba urobiť posledné nadstavenie. Pri zatuhlom podkladovom betóne treba bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne osadiť ešte dodatočnú výstuž. (pozri tabuľku), čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky.

  2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer odtoku.

  3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať cementovou maltou príp. tesniacou hmotou na betón. Pri nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom. (BG — Tesniaci systém).

  4. Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť rošty. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr zámkovej dlažby, asfaltu) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom, a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.

  5. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy, KSC, CS, šikmé plochy) treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu dilatačnú škáru na celú výšku žľabu prerušením cement. – bet. Krytu, KSC, CS (STN 736123). Priečna dilatačná škára prechádza miestom styku dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý treba žiadať od projektanta.

  6. Ak je žľab zabudovaný na viac frekventovanom mieste alebo tam kde sa cez žľab prechádza vysokou rýchlosťou odporúčame aretáciu roštu skrutkami (dá sa použiť až 8 skrutiek na 1 meter.) Takto vieme zaručiť pevné spojenie roštu a žľabu.

  7. Horná vrstva cestného telesa, chodníka má prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali. Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu napr. pri odhŕňaní snehu.

  8. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, lúhy …) odporúčame použiť žľaby s nerezovou hranou a nerezové rošty.

-


V oblastiach kde očakávame zvýšený výskyt chemických látok (napr. posypové soli, kyseliny, lúhy) odporúčame zabudovať BG — odvodňovacie žľaby s nerezovou hranou.

-

Trieda zaťaženiaA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Betónová zmes -
základ podľa STN EN 206-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Šírka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Výška základu: Ystavebná výška žľabu - 5 cmstavebná výška žľabu - 3 cm
Hrúbka základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
* Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám.
-

Príklad zabudovania

-