-

DWG na stiahnutie

-

Návod na pokládku FILCOTEN Štrbinových roštov

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

  1. Žľaby sa pokladajú  do min. 10 cm vrstvy podkladového betónu, pričom treba dbať na spád žľabov. Podľa kvality podkladového betónu treba urobiť posledné nadstavenie. Spádováný žľab má vnútorný spád 0,5 %. Pri zatuhlom podkladovom betóne treba bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne osadiť ešte dodatočnú výstuž. (pozri tabuľku), čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky.

  2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu (je najvyšší) s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer odtoku.

  3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať cementovou maltou príp. tesniacou hmotou na betón. Pri nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom. (BG — Tesniaci systém).

  4. Pred položením BG Štrbinových roštov, doporučujeme žľaby vyčistiť. Aby sa do žľabu počas výstavby okolitých plôch nedostávali nečistoty, utesníme štrbinu roštu. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr zámkovej dlažby, asfaltu) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom, a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu. Po dokončení okolitých plôch utesnenie vytiahneme a osadíme štrbinovú vložku.

  5. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl, treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu dilatačnú škáru. Priečna dilatačná špára prechádza miestom styku dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár.

  6. Horná vrstva cestného telesa, chodníka má prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali. Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu napr. pri odhŕňaní snehu.

  7. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, lúhy …) odporúčame použiť štrbinové nerezové rošty z odolného nerezu (napr.:1.4571 – V4A)

  8. Pre revízne šachty a vpusty platí ten istý postup.

-

Trieda záťažeA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kN
Betónová zmes – základ
podľa STN EN 206-1*
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30
Šírka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Výška základu: Y≥ 5 cmvýška žľabu
+ 6 cm
výška žľabu + 11 cm
Hrúbka základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Roksornevyžaduje
* Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám.
-