-

Návod na pokládku BG-OMEGA

-

Návod na pokládku BG-OMEGA

1) Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie vychádzajú zo všeobecne známych aplikácií, ktoré treba projekčnou stranou prispôsobiť danej miestnej situácii. Vždy treba vziať do úvahy triedy zaťaženia podľa STN EN 1433 a zohľadniť všeobecne zmáme technické postupy a smernice používané v danej oblasti. V špeciálnych prípadoch kontaktujte našich odborníkov.

2.1) Pre dosiahnutie uloženia žľabu epoxidovou zálievkou musí byť v doske vynechané vybratie pre žľab, alebo sa žľab zabuduje spolu s betónovou doskou.

2.2) Žľaby treba rozložiť na miesto uloženia podľa kladačského výkresu prípadne návodu na pokládku. Treba dbať na správne osadenie tesnenia (veľkosť / výška). Následne treba dôkladne pouťahovať spoje žľabov.

2.3) Najskôr sa umiestni odtokový kus na odpadovú kanalizáciu a spodnou maticou na nastavovacích podperách sa nastaví finálna výška (druhú maticu ešte neuťahovať) Žľaby zafixovať cca 1 – 1,5 mm pod úroveň okolitej podlahy.

2.4) Príruby žľabov treba dôkladne očistiť (znečistenia musia byť odstránené) a spolu s tesnením ich navzájom pevne priskrutkovať – spojovací materiál je súčasťou dodávky.

2.5) Po zoskrutkovaní prírub treba dať pozor na presné vyrovnanie žľabu (šnúra, vodováha).

2.6) Po vyrovnaní a výškovom nastavení žľabovej línie, musí byť žľab zabezpečený proti pošmyknutiu-posunutiu pri betonáži – k tomu slúži pevné utiahnutie horných matíc na nastavovacích podperách, ktoré musia byť ukotvené do dosky alebo obetónované na mieste.

2.7) Odporúča sa žľabové telesá chrániť pred znečistením spôsobeným betonážou. (napr. oblepením).

2.8) Pred betonážou / zálievkou sa musí vložiť na okraj žľabu deliace teleso, ktoré neskôr po vybratí vytvorí drážku pre trvalo pružnú škáru medzi telesom žľabu a podlahovou vrstvou.

2.9) Pri zapracúvaní zálievkovej hmoty sa musí dbať na to, aby hmota obalila vonkajšiu stenu žľabu plnoplošne a bez vzduchových bublín. Žľab musí byť 100% zaliaty. Ak by sa tak nestalo, hrozí v budúcnosti pri zaťažení deformácia.

2.10) Pri betonáži treba myslieť na to, aby pri nanášaní betónu a vibráciach neprišlo k zmene polohy a formy žľabu.

3) V spoji medzi BG-OMEGA žľabom a okolitou pojazdnou plochou odporúčame vytvoriť pracovnú škáru. Táto škára musí byť vyplnená vhodným elastickým tmelom. Povrchovú úpravu realizovať podľa návodu daného výrobcu.

4) Všetky hraničiace okolité vrstvy musia byť trvale vyššie oproti vrchnej hrane žľabu o cca 1 – 1,5 mm pre zabezpečenie správneho odtoku vody z plochy.

5) Čistenie a údržba: v prevádzkach, v ktorých sa dajú očakávať silné chemické vplyvy (rozpúšťadlá, kyseliny, lúhy…), sa odporúča žľaby pravidelne čistiť z dôvodu zabránenia vzniku usadenín.

-