-

Pokyny pre zabudovanie:

-

Návod na pokládku FILCOTEN pro mini

Všeobecný návod na pokládku

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

Návod na pokládku FILCOTEN pro mini

  1. Žľaby sa pokladajú  do  vrstvy podkladového betónu. Podľa kvality podkladového betónu treba urobiť posledné nadstavenie. Spádováný žľab má vnútorný spád 0,5 %. Pri zatuhlom podkladovom betóne treba bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby  (pozri tabuľku), čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky.

  2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer odtoku.

  3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať tesniacou hmotou na betón  príp. cementovou maltou. Pri nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom. (BG — Tesniaci systém).

  4. Ak je žľab zabudovaný na viac frekventovanom mieste alebo tam kde sa cez žľab prechádza vysokou rýchlosťou odporúčame aretáciu roštu našimi držiakmi alebo kotvou na dodatočné zaistenie roštu. Takéto spojenie roštu a žľabu je pevnejšie.

  5. Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť rošty alebo žľaby inak vystužiť proti zborteniu. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr zámkovej dlažby, asfaltu) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom, a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.

  6. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy, KSC, CS, šikmé plochy) treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu dilatačnú škáru na celú výšku žľabu prerušením cement. – bet. Krytu, KSC, CS (STN 736123). Priečna dilatačná škára prechádza miestom styku dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý treba žiadať od projektanta.

  7. Horná vrstva cestného telesa, chodníka má prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali. Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu napr. pri odhŕňaní snehu.

  8. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, lúhy …) odporúčame použiť žľaby s nerezovou hranou a nerezové rošty.

  9. Pre vpusty platí ten istý postup.

-

Trieda zaťaženiaA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Betónová zmes -
základ podľa STN EN 206-1*
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Šírka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Výška základu: YStavebná výška žľabu - 3 cmStavebná výška žľabu
Hrúbka základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
RoksorNie je potrebný
* Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám.
-