-

Pokyny pre zabudovanie:

-

Pokyny pre zabudovanie FILCOTEN green

Všeobecné pokyny na zabudovanie žľabového telesa

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

FILCOTEN green - postup pri zabudovaní žľabového telesa

 1. Žľaby sa pokladajú do min. 10 cm vrstvy podkladového betónu, pričom treba dbať na spád žľabov. Podľa kvality podkladového betónu treba urobiť posledné nadstavenie. Spádováný žľab má vnútorný spád 0,5 %. Pri zatuhlom podkladovom betóne treba bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne osadiť ešte dodatočnú výstuž. (pozri tabuľku a rez ), čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky.

 2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu (je najvyšší) s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer odtoku.

 3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyplniť alebo zalepiť vhodnou tesniacou hmotou,Popis materiálu a množstva – pozri BG — Tesniaci systém.

 4. Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť rošty a prípadne ich upevniť,prípadne žľaby pred zmačknutím dostatočne vystužiť. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr zámkovej dlažby, asfaltu) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom, a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.

 5. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl, treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu vhodnú dilatačnú škáru. Priečna dilatačná škára prechádza miestom styku dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár.

 6. Ak je žľab zabudovaný na viac frekventovanom mieste alebo tam kde sa cez žľab prechádza vysokou rýchlosťou odporúčame aretáciu roštu realizovať skrutkami (dá sa použiť až 8 skrutiek na 1 meter.) Takto vieme zaručiť pevné spojenie roštu a žľabu.

 7. Horné hrany povrchových vrstiev by mali prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm. Tým sa zabráni mechanickému poškodeniu žľabu (napr. odhŕňanie snehu) a zabezpečí sa odtok vody. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali.

 8. Pre vpusty platí ten istý postup.

-

Trieda záťažeA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Betónová zmes základ podľa Ö-Norm B 4710-1 *C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Šírka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Výška základu: YMinimálne výška žľabu - 5 cmStavebná výška žľabu
Hrúbka základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
RoksorNie je potrebnýDN 8 all 20 cm
* Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám.
-

FILCOTEN green postup pri zabudovaní substrátovej technológie ENREGIS/Cleancalith®

 1. Po správnom zabudovaní žľabu FILCOTEN green (viď. predchádzajúce texty), položíme trapézový plech s filtračnou tkaninou na výstupky v dne žľabu Presahujúce konce filtračnej tkaniny sa musia v plnej dĺžke položiť na predchádzajúci plech, aby bolo zabezpečené prepojenie.

 2. Balenie filtračného média ENREGIS/Cleancalith® B (ca. 2,8 kg) sa rovnomerne rozmiestni na trapézový plech, tak že výška substrátu (vpravo a vľavo) je rovnaká ako výška trapézového plechu (v strede). Obsah postačuje na 1 meter žľabu.

 3. Následne treba do žľabu vsypať 3 balenia filtračného média ENREGIS/Cleancalith® A (ca. 3 x 25 kg) a rovnomerne ho v žľabe rozmiestniť. Na začiatku sypeme opatrne, aby nedošlo k premiešaniu s prvou vrstvou substrátu.

 4. Vrstva ENREGIS/Cleancalith® A musí byť rovnomerne rozmiestnená do maximálnej výšky 12 cm pod hranou žľabu. Výška zásypu musí byť pradidelne kontrolovaná. Treba vziať do úvahy aj vlhkosť a priepustnosť filtračnej vrstvy – takže žľab nepreplňujeme materiálom. Zvyšok materiálu ENREGIS/Cleancalith A odovzdáme stavbyvedúcemu alebo pracovníkovi zodpovednému za údržbu žľabu. V prípade extrémneho sadnutia filtračného materiálu, musí tento pracovník materiál dosypať. Toto by mal vykonať v rámci vizuálnej kontroly, ktorá by mala byť vykonaná po prvých 4 – 6 týždňoch prevádzky.

 5. Záchytná vanička na hrubé nečistoty sa zvrchu vloží do žľabu.

 6. Na záver uchytíme mriežkový alebo liatinový rošt – pomocou fiX-uzáveru alebo skrutiek.

-