-

DWG na stiahnutie:

-

Návod na zabudovanie BG Lesných žľabov pre nespevnené cesty

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

  1. Podmienkou zabudovania je mechanicky dobre zhutnená nosná vrstva alebo armované betónové platne podľa charakteru podložia apožiadavky projektanta. Pri zatuhlom podkladovom betóne treba bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Na ukladanie používame vhodné zdvíhacie zariadenie napr. BG Osádzacie kliešte.

  2. Podľa statických požiadaviek treba žľab zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne osadiť ešte dodatočnú výstuž. Obetónovanie treba robiť naraz z  oboch strán , aby nedošlo k poškodeniu žľabu.

  3. Pri hutnení a pokládke okolitých vrstiev (napr. zámkovej dlažby, asfaltu) treba dbať na to, aby sme sa neposúvali smerom k prefabrikátom, a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu. Je tiež vhodné, aby boli osadené rošty.

  4. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy, KSC, CS, šikmé plochy) treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu dilatačnú škáru na celú výšku žľabu prerušením cement. – bet. Krytu, KSC, CS (STN 736123). Priečna dilatačná škára prechádza miestom styku dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý treba žiadať od projektanta.

  5. Horná vrstva cestného telesa má prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm, aby sme sa vyhli mechanickým poškodeniam žľabov – napr. pri zimnej údržbe.  Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali.

-