-

Pokyny pre zabudovanie:

-

Návod na zabudovanie žľabov FILCOTEN parkline

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy. Pri špeciálnych prípadoch kontaktujte našich obchodno-technických zástupcov.

-

Návod na zabudovanie žľabov FILCOTEN parkline v asfalte alebo dlažbe

 1. Žľaby sa pokladajú do min. 2cm hrubého betónového základu  alebo Flex lepiacej malty na hydroizolácii.V závislosti od  statických požiadaviek  je potrebné žľab opatriť bočným podporným klinom alebo obetónovaním – viď detail Rezy.

 2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer odtoku.

 3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať cementovou maltou príp. tesniacou hmotou na betón. Pri nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom (BG - Tesniaci systém).

 4. Pri zhotovovaní okolitých plôch (asfalt, dlažba), dbáme na to, aby sa žľaby nepoškodili.

 5. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl,(napr.zámková dlažba,svah atď.) treba vytvoriť paralelne so žľabom v mieste ukončenia vozovky v max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu dilatačnú škáru.

 6. Pri dopravnom zaťažení žľabu (posuvné sily)  v  dlažbe musia byť minimálne 3 rady dlažby pozdĺž žľabovej línie pevne uložené do maltového lôžka. Škáry vyplníme minerálnym materiálom. Posuvné sily z dlažby nesmú pôsobiť priamo na stenu žľabu (napr.tepelná rozťažnosť, brzdné sily…).

 7. Všetky susediace porchové vrstvy okolo žľabu musia byť trvalo vyššie o 3-5 mm ako vrchná hrana žľabu.Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu (napr.snehová údržba) a zaistí sa prietok vody.

 8. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, lúhy …) odporúčame žľaby pravidelne čistiť a vyplachovať čistou vodou.

-

Návod na zabudovanie žľabov FILCOTEN parkline v betónovej podlahe

 1. Žľaby  FILCOTEN – parkline  sa osadia do vybratia opatreného izoláciou  v súlade s navrhnutou povrchovou úpravou okolitej plochy.Parkline žľaby sa umiestnia do želanej polohy pomocou uloženia do vlhkého betónu (bodovo) a následne sa zalejú epoxydovou zálievkovou hmotou – pozri detail rezu.

 2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer odtoku.

 3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať cementovou maltou príp. tesniacou hmotou na betón. Pri nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom (BG -Tesniaci systém).

 4. Všetky okolité plochy musia mať spád smerom k žľabovej línii, aby mohla voda plynule odtekať.

 5. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, lúhy …) odporúčame žľaby pravidelne čistiť a vyplachovať čistou vodou.

-