Návod na zabudovanie BG TE Terasové štrbinové žľaby

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne známe technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

  1. Žľaby sa pokladajú do štrkového lôžka na dobre zhutnený podklad alebo do podkladového betónu jemnej štruktúry, prípadne do vlhkej malty. Pri žľaboch s variabilnou výškou, musia byť hrany žľabov vodorovné, zatiaľ čo dno bude vykazovať spád.

  2. Pri projektovaní by sa nesmie zabudnúť na správny návrh hydroizolácie pod teleso žľabu.

  3. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok.

  4. Škáry - spoje medzi jednotlivými žľabmi sa môžu spojiť prechodkou, zlepiť alebo zvariť (nerez). Pri nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto spoje vyplnia trvalo elastickým tmelom. (viď. BG — Tesniaci systém).

  5. Pred pokládkou susediacich plôch osadíme dočasný drevenú štrbinovú vložku, aby sme predišli deformácii a poškodeniu žľabov pri hutnení a betónovaní okolitých vrstiev. Dbáme na to, aby ďalšie vrstvy prevyšovali hranu žľabu o 3-5 mm. Plocha musí byť vyspádovaná smerom k žľabu.

  6. Nakoniec osadíme rohové alebo revízne a pri perforovaných žľaboch aj spojovacie kanáliky a nástavce. Pri uzavretých žľaboch je voda z fasády kontrolovane odvádzaná (napr. cez spodný odtok rovno do kanalizácie).

  7. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, lúhy …) odporúčame použiť žľaby a rošty z odolného nerezu (napr.:1.4571 – V4A).

-