-

Download installation detail:

--

Download installation description:

-

Inštalácia filtračnej jednotky green Technický filter podľa Ö-Norm B 2506-3

S odtokom do kalála alebo vsakovanie

Náš všeobecný návod na pokládku a údržbu vychádza zo všeobecne známych návrhov, ktoré treba projekčnou stranou prispôsobiť danej miestnej situácii. Treba zohľadniť všeobecne známe technické postupy a smernice používané v danej oblasti.

 1. Napojenie na kanalizačnú rúru:

  Treba zosúladiť triedu zaťaženia (STN EN 1433) s účelom použitia žľabov. Dbajte, aby spodné vrstvy boli príslušne zhutnené a nosné. Nenarúšajte zhutnenú pláň dodatočným prekopávaním. Podložie musí byť min. o 10 cm hlbšie, prípadne viac (pozri tabuľku), ako budú uložené žľaby. Žľaby sa ukladajú do min. 10 cm hrubého (pozri tabuľku), vlhkého podkladného betónu. Podľa kvality podklad. betónu treba previesť posledné nadstavenie. Pri ztuhlom podkladovom betóne bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm maltou. Pri silne namáhaných plochách (napr. logistické parky) musí byť prípadnábetónová dlažba v blízkosti žľabu trvalo zafixovaná. Vhodná je veľkoplošnáprídlažba resp. celková obetonávka žľabu.

 2. Vsakovanie pod žľabom:

  Vrstvy podložia pod žľabom musia spĺňať požiadavky vsakovania.Treba zosúladiť triedu zaťaženia (STN EN 1433) s účelom použitia žľabov. Dbajte, abyspodné vrstvy boli príslušne zhutnené a nosné. Nenarúšajte zhutnenú pláň dodatočným prekopávaním. Podložie musí byť min. o 10 cm hlbšie, prípadne viac (pozri tabuľku), ako budú uložené žľaby. Žľaby sa ukladajú do min. 10 cm hrubého (pozri tabuľku), vlhkého podkladného betónu. Podľa kvality podklad. betónu treba previesť posledné nadstavenie. Pri ztuhlom podkladovom betóne bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm maltou. Pri silne namáhaných plochách (napr. logistické parky) musí byť prípadnábetónová dlažba v blízkosti žľabu trvalo zafixovaná. Vhodná je veľkoplošnáprídlažba resp. celková obetonávka žľabu.

 3. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou vyznačený smer odtoku.

 4. Škáry medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať vhodnou maltou(tesniacou hmotou na betón). Pri nárokoch na tesnosť stykov sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr. zámkovej dlažby) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.

 5. Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne osadiť dodatočnú výstuž (viď tab.) čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky. Pri BGU-Z žľaboch treba podľa spôsobu osadenia tieto žľaby obetónovať. Podľa spôsobu uloženia je treba opatriť styk žľabu s cestným telesom špárou vyplnenou bitumenovou zálievkou resp. trvale pružným nepriepustným tmelom.

 6. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy, KSC, CS, šikmé plochy) treba vytvoriť paralelne so žľabom vo vzdialenosti 0,3 m – 2 m dilatačnú škáru na celú výšku žľabu prerušením cement. – bet. krytu, KSC, CS(STN 736123). Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý treba žiadať od projektanta.POZOR: Nezamieňať dilatačné – priestorové škáry za zmrašťovacie! V prípade uloženia žľabu do plochy s dlažbou ohraničenou zo strán pevnou prekážkou (múr, obrubník ...), je potrebné vytvoriť medzi dlažbou a prekážkou dilatačnú medzeru, napr. vsunutím dostatočne hrubého a pružného dilatačného profilu v závislosti od plochy a klimatických podmienok.

 7. Pri použití v oblastiach s vysokou premávkou odporúčame rošty, v závislosti od oblasti zabudovania, frekvencie a rýchlosti jazdy, upevniť pomocou upevňovacieho prvku fiX alebo skrutkovým spojom (maximálny uťahovací moment 40 Nm).

 8. Horná vrstva cestného telesa má prevyšovať hranu žľabu o 3 až 5 mm z dôvodu zabránenia mechanického poškodenia (napr. pri zimnej údržbe) a plynulého odtoku vody. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali
-

Trieda zaťaženiaA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Kvalita betónu - základ Do rakúskeho štandardu B 4710-1 *C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
šírka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
základná výška: Ymin. výška kanálu - 5 cm Výška kanála
hrúbka základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
zosilnenie: Nevyžaduje saDN 8 všetkých 20 cm
* konkrétna trieda je minimálna požiadavka a musí sa prispôsobiť miestnym požiadavkám
-

Inštalácia filtračnej jednotky green Technický filter podľa Ö-Norm B 2506-3

 1. Po správnej inštalácii žľabu FILCOTEN®green (pozri oddiely vyššie) doň vložíme lichobežníkový dierovaný plech. Vyčnievajúci koniec lichobežníkovej perforovanej platne (prepad) musí predkom naraziť na koncovú stenu žľabu. Potom priložíme ďalší plech s presahom cez prvý plech - zabezpečte správne prekrývanie.

 2. Následne treba tieto lichobežníkové dierové plechy nalepiť (zatmeliť) k čelnej a koncovej stene žľabovej línie.

 3. Substrát plníme do žľabu priamo z dodaného Big-Bagu, ktorý má na dne uzatvárateľnú plniacu hadicu.

 4. Pomocou dodaného zariadenia na rovnanie substrátu dosiahneme požadovanú výšku substrátu v žľabe - 30 cm.

 5. Filtračnú tkaninu položíme tesnou stranou (uznačenou písmenom U) na substrát a okraje potiahneme nahor.

 6. Liatinové rošty upevníme do žľabov pomocou fiX-uzáveru. Dodatočne môžu byť aj priskrutkované.
-