-

Download installation description:

-

FILCOTEN one Detaily zabudovanie

Návod na zabudovanie žľabu

-

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne známe technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

Zabudovanie FILCOTEN® one
 1. Žľaby FILCOTEN® sa pokladajú do podkladového betónu alebo na betónový základ po celej dĺžke línie s vhodnou pevnostnou triedou betónu podľa STN EN 206-1. Podľa typu podkladového betónu je treba výškovo a smerovo dorovnať žľaby do finálnej línie. Pri tuhom betónovom základe s nerovným povrchom je potrebné opatriť styk žľabu s podkladom lôžkom hrúbky min. 2-3 cm z malty vyššej pevnosti. Podľa miestnych a statických požiadaviek je treba vytvoriť bočnú oporu zošikma eventuálne plnú obetonávku z prostého alebo vystuženého betónu (záleží od triedy zaťaženia, viď. tabuľka a štandardné detaily), čím sa zabezpečí stabilita žľabu.


 2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s odtokom alebo vpustu, kde treba dbať na správne výškové osadenie a smer uloženia spodného dielu vpustu a na napojenie kanalizačnej rúry. Obzvlášť opatrne musíme postupovať pri viacerých vpustoch v jednej žľabovej línii.


 3. Pri žľaboch FILCOTEN® one nie je potrebné rozlišovať smer uloženia elementu žľabu vďaka systému pravo-ľavého pera a drážky, kde elementy k sebe pasujú bez ohľadu na smer toku. Preto nie je na žľabe šípka a smer odtoku.


 4. Pri kladení je nutné dodržať medzi jednotlivými žľabmi škáru v šírke cca 2 mm. Odporúčame použitie systémového tesniaceho profilu na čelo spoja žľabu, zaručí sa tým požadovaná vzdialenosť a utesnenie spoja žľabov. Utesnenie spoja žľabov je možné dosiahnuť aj použitím konvenčných tesniacich materiálov (napr. jednozložkový trvalo pružný tmel na báze PU). V prípade uloženia žľabu so stykovou škárou viac ako 2mm (napr. uloženie v miernom rádiuse)sa bočné stykové škáry žľabov odporúča prelepiť páskou, aby nedošlo k prieniku cementového mlieka a nečistôt do škár. Popis vhodných materiálov ako aj ich spotrebu Vám radi poskytnú naši technici.


 5. Žľabová línia musí byť chránená počas zhotovenia okolitej povrchovej vrstvy napríklad krycou fóliou. Počas kladenia a zhutňovania okolitých vrstiev spevnenej plochy (napr. zámková dlažba, asfalt, betón...) je treba dbať na to aby sa žľaby mechanicky nepoškodili.


 6. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl od cemento-betónových konštrukcií (napr. betónové plochy, cementom stmelené vrstvy, betónová dlažba a iné) alebo povrchov v sklone, je potrebné zhotoviť paralelne so žľabom dilatačnú škáru na celú výšku konštrukcie vo vzdialenosti 30-200cm od steny žľabu. Návrh dilatačných škár je potrebné realizovať podľa platných normových a technických predpisov (napr. STN 73 6123) a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným inžinierom. Dilatačné škáry sa zásadne nesmú situovať priamo na stenu žľabu, inak by mohla nastať nestabilita žľabu a možné poškodenie. Dilatačná vložka musí byť dostatočne tuhá, aby sa pri zhutňovaní zmesi nedeformovala, musí však umožňovať zúženie škárovej štrbiny pri objemových zmenách cemento-betónového krytu (STN 73 6123), hrúbka vložky je štandardne 20mm alebo podľa PD. NEODPORÚČA SA POUŽITIE MATERIÁLOV NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYTYRÉNU (XPS)! Dielce dilatačného materiálu musia byť uložené tesne vedľa seba bez otvorených škár (odporúča sa spoje prelepiť páskou), aby neprišlo k prieniku cementového mlieka, prípadne nečistôt do týchto škár, čím by vznikli miesta eliminujúce účinnosť dilatácie. Priečne dilatačné a kontrakčné škáry (STN 73 6123) sa musia umiestniť tak, aby prebiehali v mieste spoja dvoch žľabov. Ak je betonáž okolo elementu žľabu realizovaná vo viacerých etapách, je odporúčané vystužiť pracovnú škáru tŕňmi z betonárskej ocele.


 7. Aby sa zabránilo nekontrolovanému tvoreniu trhlín bočnej betónovej konštrukcie pozdĺž línie žľabu počas hydratácie zmesi, je nutné pravidelne zhotoviť kontrakčné alebo dilatačné škáry (STN 73 6123) podľa všeobecne známych technologických postupov a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným inžinierom. Tieto škáry sa situujú kolmo na smer línie žľabu vždy v mieste spoja žľabových elementov. Pri návrhu počtu a vzdialenosti jednotlivých škár je potrebné zohľadniť kvalitu betónovej zmesi, poveternostné podmienky počas realizácie ako aj finálnu úpravu konštrukcie podľa špecifikácie konečného využitia.


 8. Pri spevnených povrchoch zo zámkovej dlažby je potrebné zamedziť horizontálnemu posunutiu dlažby voči žľabu (napr. brzdné sily od vozidiel, teplotná rozťažnosť materiálu a pod.) a pôsobeniu priamo na stenu žľabu. Toto je možné dosiahnuť osadením cca. prvých troch radov dlažby pozdĺž celej línie žľabu pevne do maltového lôžka a škáry vyplniť vhodným stmeleným materiálom. Pre stmelené a bezškárové dlažby sa odporúča navrhnúť vhodný spôsob oddilatovania pôsobenia vnútorných síl spevnenej plochy voči žľabu, vhodným technologickým postupom podľa pokynov výrobcu materiálu.


 9. Povrchová vrstva okolo žľabu by mala vždy prevyšovať hornú hranu žľabu o 3-5 mm aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu žľabu a zabezpečilo sa plynule odtekanie vody do žľabu. Okolité plochy by mali byť zhotovené tak, aby časom nesadali voči úrovni žľabu.


 10. Pre revízne a vpustové kusy platí rovnaký postup zabudovania ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch.


 11. Žľabový systém odporúčame kontrolovať a čistiť v pravidelných intervaloch (minimálne jeden krát za rok a v závislosti od možností znečistenia). Pri čistení treba preveriť funkčnosť celého systému vrátane priechodnosti vpustov a kalových košov.


- 1. Trvalo pružný a tesný spoj
 2. Povrchová vrstva
 3. Spojovacia vrstva
 4. Nosná vrstva (KSC, CS)
 5. s konštrukčnou výstužou pracovenej škáry
 6. Zálievková hmota
 7. Betónový prefabrikát
 8. Nosná štrková vrstva
 9. Betónový základ - podľa statického výpočtu
 10. Pracovná škára
 11. Betónová vozovka
 12. Dilatačná škára
 13. priečne dilatačné a kontrakčné škáry vždy
  v mieste spoja žľabov a podľa PD.

-

Trieda zaťaženia C 250 kN D 400k kN E 600 kN F 900 kN
Betónová zmes – základ
podľa DIN EN 206-1*
≥ C 20/25 ≥ C 25/30 ≥ C 25/30 podľa špecifikácie
objektu
Šírka: X ≥ 15 cm ≥ 20 cm ≥ 25 cm statický posudok
Výška: Y stav. výška
žľabu - 10 cm
stav. výška žľabu
Hrúbka: Z ≥ 15 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm statický posudok
Trieda expozície,
základový betón:
(X0) statický posudok
-