-

Download installation description:

-

FILCOTEN one Detaily zabudovanie

Návod na zabudovanie žľabu

-

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne známe technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

Zabudovanie FILCOTEN® one

 1. Žľaby sa pokladajú do vrstvy podkladového betónu. Podľa kvality podkladového betónu treba urobiť posledné nadstavenie. Pri zatuhnutom podkladovom betóne treba bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Podľa statických požiadaviek treba zošikma eventuálne celkom obetónovať žľaby, prípadne osadiť ešte dodatočnú výstuž. (pozri tabuľku a rezy), čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky.

 2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu - vpustu spodného dielu. Dbáme pri tom na správnu výšku a smer uloženia a na napojenie kanalizačnej rúry. Obzvlášť opatrne musíme postupovať pri viacerých vpustoch v jednej žľabovej línii. Žľaby FILCOTEN® one môžeme k sebe pripájať oboma čelami – netreba žľab otáčať. Systém pero – drážky je navrhnutý univerzálne bez ohľadu na smer odtoku. Preto nie je na žľabe šípka i smer odtoku.

 3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi môžeme utesniť vtlačením tesniaceho profilu alebo vhodnými tesniacimi materiálmi na betón počas ukladania žľabov. Popis vhodných materiálov ako aj ich spotrebu Vám radi poskytnú naši technici.

 4. Žľabová línia musí byť pred betonážou povrchovej vrstvy zakrytá fóliou.

 5. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr. zámkovej dlažby, asfaltu, betónu) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom, a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.

 6. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy, KSC, CS, šikmé plochy) treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 300 – 2000 mm od steny žľabu dilatačnú škáru na celú výšku žľabu prerušením cementového alebo betónového krytu, KSC, CS (STN 736123). Priečna dilatačná škára prechádza miestom styku dvoch žľabov každých cca 5,0m. Pri väčších betónových plochách odporúčame zhotoviť dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý treba žiadať od projektanta.

 7. Okolitá dlažba sa pri pôsobení brzdných síl nesmie posúvať smerom k žľabu. Tieto sily nesmú pôsobiť priamo na stenu žľabu. Preto odporúčame prvé tri rady zámkovej dlažby (pri žľabe) osadiť do maltového lôžka a škáry vyplniť výplňovým materiálom. Spôsob uloženia dlažby k stene žľabu si treba vopred premyslieť.

 8. Horná hrana spevnenej plochy má prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali. Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu napr. pri zimnej údržbe.

 9. Pre vpusty a čistiace kusy platí ten istý postup.

 10. Žľabový systém odporúčame čistiť v pravidelných intervaloch (min. 1x za rok). Pri čistení treba preveriť aj funkčnosť celého systému vrátane vpustov a kalových košov.

- 1. Trvalo pružný tmel
 2. Povrchová vrstva
 3. Spojovacia vrstva
 4. Nosná vrstva (KSC, CS)
 5. Trieda E: s výstužou Ø 8 mm každých a = 200 mm
 6. Zálievková hmota
 7. Betónový prefabrikát
 8. Nosná štrková vrstva
 9. Betónový základ - podľa statického výpočtu
 10. Pracovná škára
 11. Betónová vozovka
 12. Dilatačná škára
 13. Zmrašťovacie škáry priečne na žľab po a = 5,0m
    v mieste spoja resp. konca žľabu

-

Trieda zaťaženia C 250 kN D 400k kN E 600 kN F 900 kN
Betónová zmes – základ
podľa DIN EN 206-1*
≥ C 20/25 ≥ C 25/30 ≥ C 25/30 podľa špecifikácie
objektu
Šírka: X ≥ 15 cm ≥ 20 cm ≥ 25 cm na požiadanie
Výška: Y stav. výška
žľabu - 10 cm
stav. výška žľabu
Hrúbka: Z ≥ 15 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm na požiadanie
Trieda expozície,
základový betón:
(X0) na požiadanie
-