-

DWG na stiahnutie:

-

Návod na pokládku BG Letištných žľabov

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

  1. Podmienkou zabudovania je mechanicky dobre zhutnená nosná vrstva alebo armované betónové platne podľa požiadavky projektanta. BG žľaby kladieme na drevené kláty alebo vlhký betónový základ a zalievame vysokopevnostnou maltou. Detaily sú v tabuľke a v reze. Žľaby osádzame BG kliešťami alebo pomocou iných zdvíhacích zariadení.

  2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer odtoku.

  3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať cementovou maltou príp. tesniacou hmotou na betón. Pri nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom. (BG — Tesniaci systém).

  4. Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť rošty. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr zámkovej dlažby, asfaltu) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom, a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.

  5. Pri montáži roštov treba použiť skrutky a matice. Roš tak bude pevne spojený so žľabom.

  6. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy, KSC, CS, šikmé plochy) treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu dilatačnú škáru na celú výšku žľabu prerušením cement. – bet. Krytu, KSC, CS (STN 736123). Priečna dilatačná škára prechádza miestom styku dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý treba žiadať od projektanta.

  7. Horná vrstva cestného telesa a okolitých plôch má prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali. Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu napr. pri odhŕňaní snehu.

  8. Pre vpusty platí ten istý postup.

-

Trieda zaťaženiaA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kNF 900 kN
Betónový základ
gem. Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30C 25/30
Šírka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Výška základu: YNie je potrebný
Hrúbka základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm≥ 25 cm
roksorNie je potrebný
* Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám
-