-

DWG na stiahnutie:

-

Návod na pokládku BG Bodových vpustí

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

  1. Vpusty sa pokladajú  na, miestnym podmienkam zodpovedajúci, betónový základ. Pri zatuhlom podkladovom betóne treba bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Možné nerovnosti medzi jednotlivými dielmi vyrovnáme cementovou maltou. Na ukladanie používame vhodné zdvíhacie zariadenie napr. BG Osádzacie kliešte.

  2. Obetónovanie a zasýpanie nosnou štrkovou vrstvou treba robiť naraz zo všetkých strán a dobre zhutniť.

  3. Pred položením okolitých plôch, treba založiť rošty a priskrutkovať ich. Pri zhutňovaní okolitých plôch treba dbať na to, aby sa tieto neposúvali proti vpusti. Inak môže vzniknúť mechanické poškodenie

  4. Horná vrstva cestného telesa má prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm, aby sme sa vyhli mechanickým poškodeniam vpustu – napr. pri zimnej údržbe.  Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali.

-