-

Download installation detail:

--

Download installation description:

-

Pokyny pre zabudovanie FILCOTEN parkline

Všeobecné pokyny na zabudovanie

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne známe technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

Návod na pokládku FILCOTEN® parkline – asfalt, zámkové dlažby

 1. Žľaby FILCOTEN® parkline kladieme nad úroveň hydroizolácie na min. 20 mm betónový základ, jemný betónový poter alebo na vrstvu lepiacej malty. Podľa statických požiadaviek robíme bočnú obetonávku alebo obetónujeme žľaby celkom - detaily v rezoch.

 2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok.

 3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi je vhodné vyplniť vhodnou tesniacou hmotou na betónové konštrukcie alebo zlepiť. Popis materiálov ako aj ich spotrebu pozri BG - Tesniaci systém.

 4. Počas realizácie finálnej vrstvy plochy okolo žľabu (asfalt, dlažba a pod.) je potrebné zabezpečiť žľab pred jeho poškodením, znehodnotením, prípadne znečistením.

 5. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy, šikmé plochy a pod.) treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu dilatačnú škáru na celú výšku žľabu. Priečna dilatačná škára musí prechádza miestom styku dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame vytvoriť dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý treba žiadať od projektanta.

 6. Na stenu žľabu nesmú priamo pôsobiť brzdné a točné sily. Preto odporúčame okolitú dlažbu (prvé tri rady pozdĺž žľabov línie) osadiť napevno do maltového lôžka a škáry vyplniť vhodným výplňovým materiálom. Spôsob uloženia dlažby k stene žľabu si treba vopred premyslieť.

 7. Horná vrstva okolitého povrchu má prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm. Dbáme na to, aby vrstvy cestného telesa nesadali. Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu napríklad počas údržby povrchu a taktiež sa zabezpečí bezproblémové vtekanie vody.

 8. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, a pod.) odporúčame žľaby častejšie čistiť a preplachovať čistou vodou.

-

 1. Povrchová vrstva
 2. Úroveň hydroizolácie
 3. Jemný bet. poter
 4. Jemný bet. poter alebo lepiaca malta
 5. Žel.betónová doska
 6. Prechod s utesňovacou prírubou

-

Návod na pokládku FILCOTEN® parkline – betón s povrchovou vrstvou

 1. Žľaby FILCOTEN® parkline kladieme do vybratia, ktoré je vytvorené v betónovej ploche s predpísanou povrchovou úpravou na maltové lôžko s dodržaním rovinatosti. Položené žľaby bodovo zafixujeme maltou. Po vytvrdnutí fixácie sa žľaby zalejú vhodnou zálievkovou hmotou.

 2. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok.

 3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi je vhodné vyplniť vhodnou tesniacou hmotou na betónové konštrukcie alebo zlepiť. Popis materiálov ako aj ich spotrebu pozri BG - Tesniaci systém.

 4. Počas realizácie finálnej vrstvy plochy okolo žľabu (asfalt, dlažba a pod.) je potrebné zabezpečiť žľab pred jeho poškodením, znehodnotením, prípadne znečistením.

 5. Všetky susediace povrchy musia byť urobené v spáde smerom ku žľabu, aby bol umožnený plynulý odtok vody.

 6. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, a pod.) odporúčame žľaby častejšie čistiť a preplachovať čistou vodou.

-

 1. Povrch vozovky
 2. Skosenie
 3. Epoxidová zálievková malta
 4. Úroveň izolácie v kastlíku
 5. Zaoblenie epoxidovou maltou
 6. Žel.betónová doska
 7. Prechod s tesnením

-