-

Pokyny pre zabudovanie:

-

Návod na zabudovanie – Dvorný vpust FILCOTEN

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

Návod na pokládku FILCOTEN Dvorný vpust

  1. Vpusty FILCOTEN sa pokladajú  na, miestnym podmienkam zodpovedajúci, betónový základ. Pri zatuhlom podkladovom betóne treba bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Prípadné nerovnosti vyrovnáme cementovou maltou. Na ukladanie používame vhodné zdvíhacie zariadenie napr. BG Osádzacie kliešte.

  2. Obetónovanie a zasýpanie nosnou štrkovou vrstvou treba robiť naraz zo všetkých strán a dobre zhutniť.

  3. Pred položením okolitých plôch, treba založiť rošty, aby boli steny vpustu fixované. Pri zhutňovaní okolitých plôch treba dbať na to, aby sa tieto neposúvali proti vpustu. Inak môže vzniknúť mechanické poškodenie.

  4. Horná vrstva cestného telesa má trvale prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm, aby sme sa vyhli mechanickým poškodeniam vpustu – napr. pri zimnej údržbe, a aby bol umožnený plynulý odtok zrážkovej vody.  Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali.

-