-

DWG na stiahnutie:

-

Návod na pokládku BG-Štrbinové žľaby Profil T, I, II a III

Všeobecný návod na pokládku:


Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia, ako aj v odborných kruhoch všeobecne známe technické postupy.

-

Určujúca norma:
EN 1433 – odvodňovacie žľaby na dopravné plochy

Norma EN 1433 obsahuje výnimku pre rozmery štrbín štrbinových žľabov, ktoré sú zabudované v dopravných plochách, kde je vylúčená cyklistická doprava. Na plochách s povolenou cyklodopravou je možné zabudovať štrbinové žľaby s 30 mm štrbinou kolmo na smer jazdy alebo maximálne +/- 45° na smer jazdy.


Kontrola:

 1. Pred samotnou montážou musí realizátor urobiť kontrolu kvality dodaných betónových výrobkov, kontrolu zhody projektovej dokumentácie s objednanými štrbinovými žľabmi, kontrolu kladacieho plánu, kontrolu dokumentácie z hľadiska požiadaviek na priľahlé koštrukčné vrstvy, kontrolu plánu zhotovenia tepelných dilatácií betónových prefabrikátov a celkovú kontrolu pripravenosti stavby.

Podklad:

 1. Pred pokládkou BG Štrbinových žľabov musíme vziať do úvahy charakter podložia a požadovanú triedu zaťaženia:

 2. Na dostatočne zhutnenú základovú škáru sa musí zhotoviť základový betón pre osadenie štrbinových žľabov. Základ bude zhotovený z betónu kvality udanej projektantom (minimálne však C 12/15 pre triedu zaťaženia D 400, C 30/37 pre triedy zaťaženia E 600 a F 900 podľa STN EN 206-1 a EN 1433). Následne sa očistí podkladový betón od prípadných nečistôt a nanesie sa naň úložná vrstva vlhkej betónovej zmesi v kvalite udávanej projektantom (min. C 12/15). Zmes musí byť vyrobená z kameniva frakcie nižšej ako 10 mm. So súhlasom technického dozoru je možné použiť vrstvu flexibilného stavebného lepidla (v hrúbke max. 10 mm). Zmes by mala presahovať šírku žľabu o cca. 100 mm na každej strane.

 3. Pri triede zaťaženia F 900 kN typ M sa vyžaduje staticky prepočítaný železobetónový základ od projektanta. Pri ukladaní na železobetónový základ sa musí medzi žľab a základ naniesť min 2 cm vrstva malty – min. triedy C 25/30. Pri použití zálievkovej malty sú štrbinové žľaby položené na vymedzovacích oceľových profiloch s požadovanou výškou. Takto pripravený žľab sa rovnomerne zaleje zálievkovou maltou. Snažíme sa vyhnúť zalievaniu iba z jednej strany.

 4. V miestach napojenia žľabov sa odporúča osadiť medzi koniec žľabu a úložnú škáru pásik plechu šírky 200 mm a dĺžky 550 mm. Pásik nám zaručí ľahký sklz žľabu do drážky a zamedzí zhrnutiu úložnej vrstvy betónu do škáry medzi štrbinovými žľabmi.


Zdvíhacie zariadenie:

 1. Železobetónové štrbinové žľaby je možné vykladať aj ukladať iba takým zdvíhacím zariadením, ktoré dovoľuje aj jemné dvíhanie (ukladanie) bremena (napr. autožeriav, vhodný bager). Dbáme na to, aby boli žľaby centrálne uchytené. Zdvíhacie zariadenia rozdeľujeme podľa druhu štrbinových žľabov na malé a veľké. Veľké montážne háky sa používajú pri štrbinových žľaboch s obrubníkom. Zasunutím hákov do štrbiny a ich pootočením o 90° zabezpečíme bezpečné uchytenie.


Spoje žľabov a utesnenie:
 1. Dbáme na to, aby bol prvý žľab v línii presne uložený. Pri ukladaní stále sledujeme lícovanie žľabov s okolitým povrchom. Na vnútornú plochu hrdla sa nanesie montážny tmel (klzná hmota) v hrúbke cca 0,5 mm. Na prvý spojovací okruh pera druhého žľabu sa nasadí gumené tesnenie tak, aby jeho šikmá plocha smerovala von zo žľabu. Na toto tesnenie sa nanesie tiež montážny tmel.

 2. Žľaby spájame tak, že žľab zavesíme na zdvíhacie zariadenie a prisunieme k predchádzajúcemu žľabu až kým sa tesniaci krúžok nezafixuje. Šírka škáry spoja musí mať trvale min. 5 mm a max. 15 mm. Aby boli styčné škáry jednotné, odporúčame vkladať drevené latky šírky cca. 10 mm. Pri ukladaní žľabov do oblúka môže byť uhol otvorenia škár medzi žľabmi max. 3°.


Povrchové vrstvy a dilatačné škáry:
 1. Napojenie vozovky (asfalt, betón) musí byť v súlade s výkresom od projektanta. Pripojené betónové plochy pozdĺž žľabu musia byť dostatočne dilatované, aby zboku nepôsobili na steny žľabu. Tesne po montáži štrebinových žľabov sa na bočné steny štrbinových žľabov prilepí pomocou stavebného lepidla dilatačná vložka po celej výške prefabrikátu. Hrúbka dilatácie musí vždy vychádzať z charakteru projektu a mala by byť jasne definovaná v technickej dokumentácii. Dilatačná vložka musí byť zhotovená z elastického stlačiteľného a objemovo stáleho materiálu (napr. Hobra máčaná v asfalte, EPS 70 a pod.), ktorý je zároveň chránený proti mechanickému poškodeniu pri hutnení okolitých vrstiev.

 2. Dilatačné vložky musia byť poskladané tesne vedľa seba bez škár. Jednotlivé styky dilatačných vložiek sa doporučujú naviac prelepiť lepiacou páskou, aby nedošlo k prieniku cementového mlieka a iných tuhých nečistôt. Dilatačné dosky, pri ktorých bude vykonávané hutnenie priľahlých vrstiev sa doporučuje ochrániť pred deformáciou a stlačením priložením pásov plechu min. hrúbky 0,7 mm s presahom 20 mm nad hutnenú vrstvu.


DÔLEŽITÉ!
Realizátor stavby musí zabezpečiť, aby neprišlo k tuhému spojeniu žľabu a okolitej vozovky (podkladová vrstva ako cementová stabilizácia, vrstvy KSC, povrchová vrstva).
 1. Jediné prípady, kedy sa nemusia aplikovať dilatačné vložky na bočnú stranu žľabu, sú miesta, kde žľab susedí so zeleňou a je len prisypaný zeminou, alebo kde je priľahlá vozovka tvorená v celej svojej koštrukcii z netuhých materiálov (napr. asfaltové vrstvy so štrkovými podkladovými vrstvami).

 2. Všetky okolité povrchy napojené na žľab musia mať trvalú výšku, ktorá sa rovná min. výške žľabu, aby sa predišlo mechanickým poškodeniam (napr. pri odpratávaní snehu), a aby bol zabezpečený riadny odtok vody.

 3. Po dokončení finálnych vrstiev konštrukcie spevnených plôch sa vykoná prerezanie dilatačných vložiek pozdĺž štrbinových žľabov do hĺbky 50 mm. Prerezanú škáru začistíme, vtlačíme tesniaci povrazec príslušnej hrúbky a zalejeme zálievkovou hmotou do hĺbky 25 mm. Je tiež nevyhnutné zatmeliť aj škáru medzi čelami jednotlivých štrbinových žľabov. Pred samotným vytmelením je potrebné škáru vyčistiť, odmastiť, vtlačiť tesniaci povrazec (8-10 mm) a použiť tmel (napr. polyuretánový tmel MASTER Sil 40 Sha).

 4. Štrbinové žľaby sú vyrobené z prevzdušňovaného betónu C 45/55, XF4, podľa STN EN 206-1. To znamená, že betón je veľmi pevný, ale krehký. Je preto potrebné zaobchádzať so žľabmi opatrne a vyhýbať sa úderom na hrany prefabrikátov kovovým predmetom alebo vzájomným úderom o seba. Následné opravy sú veľmi zložité a finančne náročné.

-