VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV / INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Máme mimoriadny záujem na tom, aby sme chránili vaše údaje, preto pri spracúvaní vašich osobných údajov (napr. kmeňové údaje) dodržiavame ustanovenia o ochrane osobných údajov, zvlášť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a národných predpisov o ochrane osobných údajov.
Ďalej nájdete bližšie informácie o spracúvaní údajov, ktoré robíme:

1. Prevádzkovateľ


BG-Graspointner s.r.o
Kuchyňa 586
90052 Kuchyňa
+421 34 79 79 622 - 626
odbyt@bg-graspointner.com


Pretože zo zákona nie sme povinní, neustanovili sme žiadneho pracovníka, ktorý by bol zodpovedný za ochranu osobných údajov, ani sme ho neuviedli pre úrad pre ochranu osobných údajov. V prípade otázok sa môžete obrátiť na vyššie uvedenú adresu (e-mail).
Poverená osoba je členom podnikateľskej skupiny v zmysle čl. 4 č. 19 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Zasielanie nižšie uvedených údajov iným členom podnikateľskej skupiny sa bude robiť len tam, kde je to explicitne spomenuté. Odôvodnením je náš oprávnený záujem, zasielať údaje za účelom internej administratívy (čl. 6 ods. 1 písm. f/ v spojení s dôvodom zváženia 48 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).


2. Práva dotknutých osôb / právo podávať námietky a právo na odvolanie sa / podanie sťažnosti

2.1. Ohľadne osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, máte voči nám nasledujúce práva:
 • Právo na informovanosť (čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • Právo na opravu (čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) alebo vymazanie (čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • Obmedzenie spracúvania (čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • Právo na prenos údajov (čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • Právo na námietku proti spracúvaniu (čl. 21).


Právo podať námietku: Ak sa spracovanie vašich osobných údajov zakladá na zvážení záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov: oprávnené záujmy), máte právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek podať proti spracúvaniu námietku. Pri výkone tohto vášho práva podať námietku vás žiadame, vysvetliť dôvody, prečo by sme nemohli spracúvať vaše osobné údaje. Situáciu preveríme a spracúvanie údajov buď zastavíme, alebo ich prispôsobíme, alebo vám oznámime naše povinné dôvody, ktoré treba chrániť a v spracúvaní údajov budeme pokračovať. V spracúvaní údajov budeme pokračovať aj vtedy, ak to bude slúžiť uplatňovaniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov.

Proti spracúvaniu údajov za účelom priamej reklamy a analýzy údajov môžete namietať kedykoľvek. V takomto prípade spracúvanie údajov zastavíme.

Právo odvolania: Ak ste nám na spracovanie vašich osobných údajov dali svoj súhlas, tento súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať. Vaším odvolaním nebude dotknutá oprávnenosť spracúvania údajov, ku ktorej dochádzalo pred odvolaním.

Kvôli výkonu uvedených práv nás musíte informovať osobne, telefonicky alebo písomne:

BG-Graspointner s.r.o
Kuchyňa 586
90052 Kuchyňa
SLOVAKIA
+421 34 79 79 622 - 626
odbyt@bg-graspointner.com


Prosíme, povšimnite si, že informácie vám môžeme dať len vtedy, keď sa budete môcť identifikovať. Toto slúži predovšetkým na vašu ochranu, aby vaše údaje neboli vydané nepovolaným tretím osobám.

2.2. Ak ste toho názoru, že spracovanie údajov porušuje platné právo o ochrane osobných údajov alebo že porušujeme vaše nároky vyplývajúce z práva o ochrane osobných údajov, máte navyše právo, podať sťažnosť na dozornom úrade v členskom štáte vášho miesta pobytu, vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia.
Ak chcete svoju sťažnosť podať na dozornom úrade v Rakúsku, adresujte ju, prosíme, na:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27


3. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

3.1. Pri návšteve webovej stránky
 • Účel: Keď sa naša webová stránka používa len informatívne (žiadna registrácia a žiadne zasielanie iných informácií), budú zisťované osobné údaje, ktoré sú z vášho prehliadača zasielané na náš server. Toto je potrebné technicky, aby sa vám zobrazila naša webová stránka a aby sa dala zaručiť stabilita a bezpečnosť webovej stránky.

 • Právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 • Spracúvané budú nasledujúce údaje: IP-adresa, dátum a čas dopytu, rozdiel časovej zóny voči GMT, obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu / HTTP-Statuscode, konkrétne množstvo zasielaných údajov, požadujúca webová stránka, prehliadač, operačný systém a pracovná plocha, jazyk a verzia prehliadača.

 • Doba uloženia: Kým budete našu webovú stránku používať.

 • Príjemca / kategórie príjemcov: žiadne


3.2. Elektronické zisťovanie kontaktov cez webovú stránku
 • Účel: Spracovanie zisťovania kontaktov cez e-mail alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke.

 • Právny základ: Plnenie zmluvy, potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b/), oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 • Spracúvané budú nasledujúce údaje: kmeňové údaje, údaje k obsahu zisťovania.

 • Doba uloženia: Do zodpovedania dopytu. Ak existujú zákonné povinnosti uchovávania, spracovanie sa obmedzí od zodpovedania dopytu až do konca lehoty na uchovávanie.

 • Príjemca / kategórie príjemcov: Členovia našej podnikateľskej skupiny.


3.3. Cookies/webová analytická služba
 • Účel: Zlepšenie ponuky plnení, prezentácia na webe a priama reklama.

 • Právny základ: Oprávnený záujem, obzvlášť k udržaniu funkčnosti webstránky a pre vylepšenie vlastných služieb v prospech užívateľa (čl.6,odst.1.,pís.f DSGVO)

 • Spracúvané budú nasledujúce údaje: IP-adresa

 • Doba uloženia: 14 mesiacov

 • Príjemca / kategórie príjemcov: Google Analytics, členovia našej podnikateľskej skupiny,


3.4. Správa zákazníkov, účtovníctvo, logistika a vedenie účtovníctva
 • Účel: Spracovanie osobných údajov v rámci všetkých obchodných vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi v rámci výroby produktov, ktoré vyrába náš podnik a poskytovania služieb, vrátane systematického zapisovania všetkých príjmov a výdavkov dotknutých obchodných procesov.

 • Právny základ: Plnenie zmluvy, potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), na spracovanie (zvlášť uloženie) po splnení zmluvných povinností: oprávnený záujem, zvlášť odmietnutie, výkon a uplatňovanie právnych nárokov (čl. 6 ods. 1 písm. f/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), výslovný súhlas (čl. 9 ods. 2 písm. a/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 • Doba uloženia: Do ukončenia obchodného vzťahu alebo do uplynutia garančných, záručných, premlčacích a zákonných lehôt na uchovávanie, ktoré platia pre zadávateľa (zvlášť Spolkový daňový poriadok); okrem toho do ukončenia prípadných právnych sporov, pri ktorých sú údaje potrebné ako dôkaz.

 • Príjemca / kategórie príjemcov: Finančný úrad, súdy a úrady, dodávatelia, inkasné podniky na vymáhanie dlhov, banky zaoberajúce sa vyplácaním dotknutej osobe alebo tretím, právni zástupcovia, audítori, mzdoví účtovníci, členovia našej podnikateľskej skupiny,


Poskytnutie vašich osobných údajov je potrebné na plnenie zmluvy, príp. na realizáciu predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov nemôžeme s vami uzavrieť žiadnu zmluvu.


3.5. Podpora zákazníkov a marketing pre vlastné účely
 • Účel: Spracovanie vlastných alebo kúpených dát zákazníkov a záujemcov pre nadviazanie obchodného spojenia týkajúceho sa vlastných ponúk dodania tovaru alebo služieb , ako aj pre vykonanie reklamných opatrení a rozposielky letáka, customer relation management, vzlášť informácie od zákazníkov/záujemcov ohľadne použitých výrobkoch a službách.

 • Právny základ: pre Newsletter: súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), v prípade existujúcich zákazníkov a v štádiu nadväzovania obchodných vzťahov: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), zvlášť priama reklama (dôvod zváženia 47 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 • Pre zasielanie Newsletter budú cez našu webovú stránku spracúvané nasledujúce údaje: kmeňové údaje

 • Doba uloženia: Údaje budú uchované do uplynutia tretieho roku po poslednom kontakte so zadávateľom, ak neexistujú dlhšie zmluvné alebo zákonné lehoty uchovávania.

 • Príjemca / kategórie príjemcov: CleverReach GmbH & Co. KG (zmluvný spracovávateľ), členovia našej podnikateľskej skupiny.


3.6. Manažment uchádzačov o prácu
 • Účel: Používanie a evidencia osobných údajov, ktoré poskytli uchádzači o prácu, ak dotknutí tieto údaje uviedli.

 • Právny základ: v prípade evidencie: súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), v prípade, ak nám budú zasielané citlivé údaje v zmysle čl. 9 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (napr. vierovyznanie, číslo sociálneho poistenia): výslovný súhlas (čl. 9 ods. 2 písm. a/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), po prijatí údajov uchádzačov (štádium nadväzovania kontaktu): potrebných na realizáciu predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

 • Doba uloženia: Údaje uchádzačov o prácu sa vymažú neodkladne po obsadení inzerovaného pracovného miesta, príp. po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku podľa antidiskriminačného zákona, iba ak by bol súhlas zaevidovaný. Iniciatívne uchádzania sa o prácu budú evidované podľa ich účelnosti, a to až do odvolania zo strany dotknutých osôb.

 • Príjemca / kategórie príjemcov: Údaje uchádzačov o prácu nebudú postupované nikomu.


4. Informácie o zasielaní údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


Nami spracúvané údaje budú do tretích krajín zasielané len nasledujúcim členov našej podnikateľskej skupiny (čl. 4 č. 19 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov):
 • BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Kanada

 • OOO Gidro BG, b143180, Moskovskaya oblast, Zvenigorod, Proektiruemiy proezd, vladenie 11, stroenie 4, kabinet 24, Rusko

 • BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA

Toto zasielanie sa v prípade Kanady uskutočňuje na základe rozhodnutia o primeranosti (čl. 45 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) a v iných prípadoch na základe štandardných klauzúl o ochrane údajov (čl. 46 ods. 2 písm. c/ všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktoré vydala Európska komisia, podľa kontrolnej metódy podľa čl. 93 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

-